Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Najnowsze wpisy

Oddział ZNP

Praca biura

30 lipca 2020

Przypominamy, że w biurze ZNP w Szkole Podstawowej nr 13 podczas wakacji pełnione są dyżury we wtorki i czwartki od godz. 9.00 do 12.00. Arkusze organizacyjne, regulaminy, aneksy regulaminów i inne dokumenty do uzgodnienia lub zaopiniowania należy przesyłać mailowo na nasze adresy. Składanie wniosków o zasiłki statutowe i ich wypłata nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia. W razie konieczności osobistego kontaktu należy umówić się telefonicznie. Podczas pobytu w biurze konieczne jest posiadanie maseczki zasłaniającej usta i nos.

 

 

Informujemy, że do 15 października można składać w Urzędzie Miasta wnioski do funduszu zdrowotnego dla nauczycieli!!!

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie finansowej jako częściowy zwrot kosztów poniesionych na konieczne leczenie specjalistyczne bądź leczenie z powodu przewlekłej choroby.

W ramach pomocy zdrowotnej ustala się następujące rodzaje świadczeń: 1. dofinansowanie poniesionych wydatków na zakup lekarstw związanych z przewlekłą chorobą, 2. dofinansowanie poniesionych wydatków związanych z opłatami za leczenie w tym stomatologiczne lub rehabilitację zdrowotną, 3. dofinansowanie wydatków na zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji, 4. dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, aparatów słuchowych, 5. dofinansowanie kosztów badań specjalistycznych.

Pomoc zdrowotna udzielana jest na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta Żory. Do wniosku należy dołączyć: 1. dokumenty potwierdzające udokumentowanie poniesionych wydatków (faktury, rachunki i inne dowody księgowe wystawione imiennie na nauczyciela), 2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej