Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Referendum szkolne z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty.

1 luty 2017

Deklaracja na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum

Referendum 31.01.2017

 Więcej na: www.referendum-szkolne.pl

Edukacja to obszar kluczowy dla rozwoju społecznego. Dlatego każda zmiana systemowa w oświacie wymaga rzeczowego uzasadnienia opartego na badaniach naukowych i szczegółowych analizach. W przypadku reformy minister edukacji Anny Zalewskiej brak jest głębszej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla wdrażanych zmian, oznaczającychpowrót do systemu sprzed 1999 r. czyli do 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Zmiany w przyjętym kształcie zagrażają wszechstronnemu rozwojowi młodego pokolenia Polaków.

Reforma minister Anny Zalewskiej wzbudziła sprzeciw i krytykę nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych, ekspertów, nauczycieli akademickich i samorządowców, którzy uznali ją za nieuzasadnioną i nieprzemyślaną, wprowadzającą wieloletni chaos organizacyjny i programowy oraz generującą olbrzymie koszty finansowe, które poniosą samorządy terytorialne.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, inicjując obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty, zwraca się do ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i innych podmiotów – krytycznie oceniających reformę oświaty – o przystąpienie do komitetu referendalnego, którego członkowie będą prowadzili kampanię informacyjną oraz zbierali podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty, ponieważ jest to kwestia o najważniejszym znaczeniu dla Państwa oraz jego Obywateli i Obywatelek.

Deklaracja o przystąpieniu do komitetu ma charakter otwarty.

Podpisy przedstawicieli organizacji i ugrupowań, które przystąpiły do komitetu referendalnego (31.01.2017)

ZNP

Rodzice przeciwko reformie edukacji

PO

Koalicja „Nie dla chaosu w szkole”

.Nowoczesna

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Razem

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

PSL

Kongres Kobiet

OPZZ

Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

Inicjatywa Polska