Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

„Ulga dla klasy średniej”

29 grudzień 2021

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

W związku z pytaniami dotyczącymi zmian podatkowych wynikających z tzw. „Polskiego Ładu” i wprowadzeniu nowej preferencji podatkowej nazywanej „ulgą dla klasy średniej” informuję, co następuje:

Zgodnie z art. 32 ust. 2a  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( w brzmieniu od 1 stycznia 2022 r.) pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne pracownika jest między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto. Szczegóły naliczania ulgi określa art. 32 ust.2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak pamiętać, że ww. ulga może podlegać zwrotowi, jeśli po zakończeniu roku kalendarzowego okaże się, że – biorąc pod uwagę dochody pracownika w skali roku – nie był on do niej uprawniony. Co za tym idzie w razie niezastosowania ulgi podatkowej w ciągu roku podatnik potencjalnie unika konieczności jej zwrotu przy rozliczaniu się za dany rok kalendarzowy.

Uprzejmie informuję, że niestosowanie tej preferencji podatkowej jest możliwe wyłącznie na pisemny wniosek podatnika (pracownika). Zgodnie z art. 32 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Michał Olesiak
Prawnik Okręgu Śląskiego ZNP