Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Prawo związkowe i opinie

 

1. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.827 z dnia 2013.07.18)

2. USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1640 z dnia 2015.10.19)

3. USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1010 z dnia 2016.07.11)

4. USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.35 z dnia 2016.01.08)

Zmiany z dwóch pierwszych wymienionych ustaw określają

obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej; – art. 67 USO

Zmiany wynikające z ustaw 3 i 4

1. Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów (szereg zmian redakcyjnych we wszystkich przepisach, które stanowiły o sprawdzianie – wykreślone);

2. Możliwość odwołania się przez absolwenta od wyniku pisemnego egzaminu maturalnego

Art. 44zzz ust. 7 Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni po art. 9c dodaje się art. 9ca-9cc, które stanowią, że Minister oświaty i wychowania prowadzi listę arbitrów, którzy rozpoznają takie odwołania, jak następuje wpis na tę listę, kto może być wpisany na tę listę i kiedy może być z niej skreślony.

3. Zmiany w zakresie rekrutacji do publicznych szkół i placówek (art. 20l, 20t, 20w, 20wa, 20zca, 20zf,

4. Zmiany w przeprowadzaniu konkursu na dyrektora szkoły (art. 36a)

Nowe brzmienie ust. 4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.”,

Dotychczasowe brzmienie: ust. 4 Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Nowe brzmienie ust. 6 i 7 W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

 

Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia.

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy,którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy. Nauczyciel ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, a ten, który zdecyduje się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do ośmiogodzinnego, dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na liczbę przydzielonych godzin w planie zajęć w konkretnym dniu. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy pracy pracuje tygodniowo do 40 godzin. Dobowy wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi do 8 godzin.

Jednorazowe dodatki nie są dodatkowym wynagrodzeniem!
Przypominamy, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę (samorząd) przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Jeśli samorząd nie wypłacił należnych ustawowo wynagrodzeń na poziomie danego stopnia awansu zawodowego, np. nauczycielom kontraktowym, do końca stycznia musi wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające należącym do niej nauczycielom.

— Jednorazowe dodatki uzupełniające nie są dodatkowym wynagrodzeniem nauczycieli, a instrumentem dyscyplinującym samorządy do wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków — mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dodatek jest równy różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku.

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez samorząd i wypłacana do 31 stycznia.

Natomiast do 10 lutego organ prowadzący szkołę (samorząd) sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o ile wystąpiła. Następnie przedkłada sprawozdanie, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Dziewiętnastego stycznia 2015 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ministra edukacji narodowej, w szkołach niektórych województw rozpoczynają się ferie zimowe. Dla nauczycieli jest to czas urlopu wypoczynkowego. Uczniom i nauczycielom życzymy udanego wypoczynku i regeneracji sił.

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Prawa do tego urlopu pracownik nie może się zrzec, a pracodawca ma obowiązek go udzielić. Dyrektorom szkół przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa, każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie (wakacje) i ferie zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel nie może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w tym czasie innych czynności niż:
1. przeprowadzanie egzaminów;
2. prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3. opracowywanie szkolnego zestawu programów;
4. uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Ponadto należy pamiętać, że czynności te w danym roku szkolnym nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni z przysługującego mu urlopu.

Zgodnie z kodeksem pracy, kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

W związku z pismem nauczyciela dotyczącym kwestii dnia wolnego za święto wypadające w sobotę, uprzejmie wyjaśniam, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Przepis ten nie ma jednak zastosowania do nauczycieli, których czas pracy uregulowany został wyczerpująco w Karcie Nauczyciela. Kodeks pracy u nauczycieli ma natomiast zastosowanie tylko w zakresie nieuregulowanym przepisami Karty Nauczyciela (art. 91 c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Kodeksowa reguła oddawania dnia wolnego za święto wypadające w innym dniu niż niedziela nie ma zastosowania do nauczycieli, bez względu na to, czy są zatrudnieni w placówkach feryjnych czy nieferyjnych

Nauczyciele objęci są przede wszystkim regulacjami Karty Nauczyciela. W zakresie czasu pracy Karta Nauczyciela zawiera wyczerpujące uregulowania, w związku z czym w tym zakresie nie ma zastosowanie Kodeks pracy. Oznacza to, że zasada kodeksowa, zgodnie z którą jeżeli święto wypada w innym dniu niż niedziela (np. w sobotę), pracodawca musi oddać pracownikowi inny dzień wolny od pracy w tygodniu, dotyczy tylko pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych. Zasada ta związana jest bowiem z obliczaniem wymiaru czasu pracy pracowników. Zgodnie z kodeksem pracy, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:

(art. 130 § 1 Kodeksu pracy).