Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

SIP

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

kol. Agnieszka Zdziebło – oddziałowy koordynator SIP


Spotkanie SIP-owców

w dniu 5 grudnia 2019 r.  odbyło się spotkanie na którym poruszano następujące tematy:

 1. zmiany w prawie,
 2. działania ZNP w obronie członków ZNP,
 3. regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,
 4. organizacja dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
 5. organizacja szkolenia dla SIP-owców.

Szkolenie oddziałowych koordynatorów ZSIP

W dniach 12-14 kwietnia 2018 r. odbędzie się szkolenie oddziałowych koordynatorów ZSIP w Domu Wypoczynkowym ZNP „Nauczyciel” w Ustroniu – Jaszowcu. W szkoleniu uczestniczy kol. Agnieszka Zdziebło i kol. Ilona Witala-Sługa jako przedstawiciel Komisji Ochrony Pracy przy Zarządzie Okręgu Śląskiego.Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia co następuje:

§1

       Przyjmuje się:

 1. wytyczne do działalności społecznych inspektorów pracy, w brzmieniu zał. nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. ramowe wytyczne do regulaminów wyborów zakładowych społecznych inspektorów pracy, w brzmieniu zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

       Tracą moc:

 1. wytyczne Prezydium ZG ZNP do działalności społecznych inspektorów pracy z dnia 17 maja 2005 r.,
 2. ramowe wytyczne Prezydium ZG ZNP do regulaminów wyborów zakładowych społecznych inspektorów pracy z dnia 17 maja 2005 r.

§3

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                              Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

                                                                                                             /-/ Sławomir Broniarz – Prezes ZNP

                  Załączniki:

 

            Obecna sytuacja ekonomiczna w kraju, brak środków finansowych w gminach, miastach i powiatach, spowodowały, że w szkołach i placówkach oświatowych w znaczącym stopniu poczyniono oszczędności w obszarze bezpieczeństwa pracy. Stąd też, Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Okręgu Śląskiego zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Okręgu Śląskiego oraz Zarządy Oddziałów do wzmocnienia działań na rzecz poprawy warunków higieny pracy i bezpieczeństwa pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Konferencja stoi na stanowisku, że struktury związkowe powinny realizować ustawowe prawo do kontroli przestrzegania prawa pracy oraz uczestniczyć w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.

W tym celu należy niezwłocznie podjąć wskazane działania:

 1. zobowiązać Prezesów Oddziałów, którzy nie powołali ZSIP do niezwłocznego wypełnienia tego wymogu oraz przeprowadzenia wyborów ZSIP w szkołach
  i placówkach, a także wybrać Oddziałowych koordynatorów SIP;
 2. co najmniej dwa razy w kadencji organizować narady rejonowe z udziałem Prezesów Oddziałów i Koordynatorów SIP celem omówienia zagadnień dotyczących ochrony pracy i problemów związanych z funkcjonowaniem SIP
  w szkołach i placówkach oświatowych;
 3. przeprowadzać szkolenia podstawowe, uzupełniające i aktualizujące dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy oraz Koordynatorów SIP w oparciu
  o agendy szkoleniowe ZNP (OUPIS ).
 4. rozpropagować pośród ZSIP Konkurs na najaktywniejszego Zakładowego Inspektora Pracy w szkołach i placówkach oświatowych Okręgu Śląskiego ZNP, organizowany przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP jako formę zwiększania efektywności działania.

Wskazując do niezbędnej realizacji powyższe zadania Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza stwierdza, że jest to sposób na poprawę warunków pracy nauczycieli i pracowników oświaty, których czas pracy (jak wskazują badania) jest systematycznie wydłużany.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczyrk, 7 września 2014 roku

 

 

……………………………………………………………..                  ……………………………………………………………..

(oznaczenie pracodawcy)                                                                                         (miejscowość, data)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

(wstępne/okresowe/kontrolne*))

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), kieruję na badania lekarskie:

Pana/Panią*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko)

nr PESEL**) ………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zamieszkałego/zamieszkałą*) ………………………………………………………………………………………………………………,

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

zatrudnionego/zatrudnioną*) lub podejmującego/podejmującą*) pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

określenie stanowiska/stanowisk*) pracy***): …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia****):

I. Czynniki fizyczne:

II. Pyły:

III. Czynniki chemiczne:

IV. Czynniki biologiczne:

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne:

 

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych
wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu:

 

……………………………………..

(podpis pracodawcy)

 

Objaśnienia:

*)          Niepotrzebne skreślić.

**)         W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy – data urodzenia.

***)        Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.

****)      Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy:

1)      wydane na podstawie:

a)      art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

b)      art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych czynników biologicznych,

c)      art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,

d)      art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e)      art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego;

2)      załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

 

……………………………………………………………………

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

Rodzaj badania lekarskiego:

wstępne/okresowe/kontrolne*)

ORZECZENIE LEKARSKIE NR …../(rok)

wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie z dnia ……….…………………

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do art. 43 pkt 2 i art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), orzeka się, że:

Pan(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(imię i nazwisko)

nr PESEL**) …………………………………………………………………………………………………………………………………,

zamieszkały(-ła) w ………………………………………………………………………………………………………………………..

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zatrudniony(-na)/przyjmowany(-na)*)  do pracy w …………………………………………………………………………….

(nazwa i adres pracodawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

na stanowisku/stanowiskach/stanowisko/stanowiska*) ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

▪     wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny(-na) do wykonywania/podjęcia*) pracy na określonym stanowisku (symbol 21)*)

▪     wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(-na) do wykonywania/podjęcia*) pracy na określonym stanowisku (symbol 22)*)

▪     wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy z dniem………………………………………………………… (symbol 23)*).

Data następnego badania okresowego: ………………………………………………..

………………………………………………………………            …………………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                      (pieczątka i podpis lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie)

 

Pouczenie:

1.***)    Osoba badana lub pracodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1)    wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

2)    instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;

3)    Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

4)    podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

2.    Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

3.    Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, a drugi pracodawca.

Symbole rodzaju orzeczenia:

21 −     wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy

22 −     wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy

23 −     wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy

Objaśnienia:

*)         Niepotrzebne skreślić.

**)        W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość.

***)       Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.