Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Awans zawodowy nauczycieli

Stanowisko MEiN w sprawie zatrudniania nauczycieli (30 listopada 2022 r.)

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło nam pisemne stanowisko, w sprawie skierowanych pytań dotyczących awansu zawodowego wynikających z nowelizacji dokonanej ustawą z 5.8.2022 r., które weszły w życie 1.9.2022 r. Stanowisko MEiN przesyłam w załączeniu.

Pytania, jakie skierowaliśmy do MEiN:

1.           Czy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej zdaniem Ministerstwa do okresu pracy, określonego w art. 9ca ust. 5 (a w okresie przejściowym również okresu, o którym mowa w art. 12 pkt 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw) wlicza się okres pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze określonym w art. 9ca ust. 8 Karty Nauczyciela, wykonywanej przed 1 września 2022 r., tj. okres pracy wykonywanej przed wejściem w życie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw?

2.           Czy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej zdaniem Ministerstwa okres pracy, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 i 6 musi być okresem przepracowanym w wymiarze co najmniej ½ etatu, czy też ma to być, zgodnie z literalnym brzmieniem ust. 8 tegoż artykułu okres zatrudnienia (pozostawiania w stosunku pracy) w takim wymiarze czasu pracy?

3.           Czy art. 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ma zastosowanie również do nauczycieli, którzy przed dnia 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego lecz przed tym dniem również zakończyli ten staż z innych powodów, niż upływ czasu określony w art. 9c ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2022 r.? Przykładowo, czy nauczyciele których staż zakończył się przed 1 września 2022 r. z powodu przekroczenia okresu usprawiedliwionej nieobecności, o którym mowa w art. 9d ust. 5 lub 5a Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2022 r., uzyskują stopień awansu nauczyciela dyplomowanego według przepisów obowiązujących do 31 września 2022 r., czy według przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r.?

 

Pismo MEiN w sprawie zawodowego (3)

 


 

Mentor – nowa funkcja w placówce od 1 września 2022 r.

Nauczyciel początkujący – mentor


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czytaj:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czytaj: