Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Sekcja Emerytów i Rencistów

Zarząd SEiR 2024-2029

kol. Grażyna Cogiel – przewodnicząca

kol. Danuta Pintal

kol. Teresa Kieler-Grzywa

 

w biurze ZNP na os. Pawlikowskiego 40

tel. 725 292 816

 

Składka członkowska wynosi 0,5% wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego.

Płatne w biurze ZNP w środy lub przelewem na konto: 29 8456 0009 2001 0012 9251 0001.


 

ZAPRASZAMY !!!

Członków ZNP SEiR zapraszamy na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 21 marca 2024 na godzinę 14.00

do Restauracji Artus przy ul. Rybnickiej 32.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 18 marca w Biurze ZNP,

tel. 725292816 lub 725292807. Podczas spotkania będzie możliwość

uregulowania zaległych spraw.

Zapraszam – Ilona Witala-Sługa           

 


 

Informacja o zmianie wprowadzonej ustawą

z dnia 5 marca 2015 r, o zmianie ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z FUS

(Dz. U. z 2015 r. poz. 552), zwana dalej

ustawa zmieniającą.

I. Emerytura w myśl dotychczasowych zasad

  1. Obliczenia emerytury według zreformowanych zasad dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., które miały ustalone prawo do emerytury wcześniejszej.

Ustawa wprowadziła możliwość  obliczenia wg zreformowanych zasad emerytury przyznanej z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i udowodnienia okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze co najmniej 20 lat- kobiety i 25 lat mężczyźni.

Na wniosek emeryta ZUS obliczy wysokość  emerytury wg zreformowanych zasad, jeśli emeryt:

–          po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

–          z wnioskiem o emeryturę wystąpił po 31 grudnia 2008 r.

a obliczenie emerytury w myśl nowych zasad jest dla niego korzystne.

II. Emerytura w myśl zreformowanych zasad i kapitał początkowy

1.    Ponowne ustalenie wysokości emerytury wskutek przeliczenia kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem.

Ustawa wprowadziła możliwość  przyjęcia za okresy opieki nad  ( okresy urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego) po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych okresów.

Osobom, które mają już ustalone prawo do emerytury, Zakład ponownie ustali kapitał początkowy z zastosowaniem w/w zasady, jednak nową wysokość emerytury ustali jedynie na wniosek emeryta.

1.1. Ponowne ustalenie wysokości emerytury wskutek przeliczenia kapitału początkowego za okresy studiów.

Ustawa wprowadziła możliwość uwzględnienia  okresów ukończonych studiów wyższych przebytych przed 1 stycznia 1999r. w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich udowodnionych okresów składkowych przebytych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Osobom, które mają już ustalone prawo do emerytury, Zakład ponownie ustali kapitał początkowy z zastosowaniem w/w zasady, jednak nową wysokość emerytury ustali jedynie na wniosek emeryta.

Szczegółowe informacje na temat przeliczeni emerytury w związku  ze zmianami wprowadzonymi ustawą zmieniającą można  znaleźć na stronie www.zus.pl – w zakładce Aktualności

Informacje dotyczące wcześniejszych zmian wprowadzonych do ustawy emerytalnej, które umożliwiają przeliczenie kapitału początkowego i emerytury, obliczonej z uwzględnieniem tego kapitału, wskazane są na stronie www.zus.pl – w zakładce Świadczenia – kapitał początkowy


HISTORIA SEiR ZNP W ŻORACH

            Działalność SEiR ZNP w Żorach datowana jest dopiero od roku 1986, ponieważ wcześniej żorscy związkowcy należeli do Oddziału Rybnik. Po ukonstytuowaniu się naszego Oddziału powołano Renatę Bazgier na pierwszą przewodniczącą SEiR ZNP w Żorach, a potem, już w wyborach, przewodniczącym przez dwie kadencje był Paweł Maciejończyk, następnie przez trzy – Izabela Niżnik, przez jedną – Krystyna Guznowska, a obecnie Zofia Kuś. Siedziba ZNP mieściła się kolejno w budynkach oświatowych w I LO im. Karola Miarki, w budynku Urzędu Miasta na Rynku, przy ul. Dworcowej, w SP 3 na os. 700-lecia i obecnie w ZS 6 na os. Pawlikowskiego.

            W pierwszych latach SEiR zrzeszała wszystkich emerytów i rencistów – byłych pracowników żorskich placówek oświaty, ponieważ dysponowała całością funduszu oświatowego przeznaczonego na działalność socjalną dla emerytów. Organizowano więc wycieczki krajowe i zagraniczne jedno- i wielodniowe, wyjazdy do teatru i operetki oraz do sanatorium w  Druskiennikach na Litwie, przyznawano zapomogi i pomoc materialną dla potrzebujących. Wtedy też żorskich emerytów nie było aż tak wielu, ponieważ Żory były miastem młodym.

W związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym pozostawienia zasobów pieniężnych przy MZOPO, Sekcja Emerytów i Rencistów zajęła się tylko działalnością związkową, a zebrane składki członkowskie przeznaczono na częściową dopłatę do wyjazdów na wycieczki, teatr, operetkę, znaczki i pocztówki urodzinowe, kwiaty dla jubilatów, paczki dla chorego, zapomogi zdrowotne, wiązanki pogrzebowe.

Od 2005 r. okolicznościowy upominek i odznakę ZNP za 50 lat przynależności związkowej otrzymało 31 osób: Wydra Damian, Wydra Agnieszka, Kadłubiec Leopold, Jarczyk Helena, Frąckowiak Lidia, Partyka Lucyna, Król Otylia, Lokaj Paweł, Muras Pelagia, Niżnik Izabela, Piecha Helena, Russ Aniela, Śrubarz Alicja, Buchman Leokadia, Goik Lidia, Sadowska Urszula, Białoń Lidia, Zielonka Małgorzata, Kania Józefa, Karwot Maria, Sikora Maria, Szolc Jutta, Niemczyk Anna, Kozak-Kaczmarczyk Anna, Rosenstrauch Urszula, Cyroń Elżbieta, Blanik Krystyna, Jurkiewicz Anna, Kuś Małgorzata, Grochowska Kazimiera.

Wyróżniającymi związkowcami w minionych latach byli: Maria Dublewska otrzymała w 1984 r. Odznakę ZNP za tajne nauczanie na terenie Lwowa w latach 1941-43; Paweł Maciejończyk – przewodniczący SEiR przez dwie kadencje, otrzymał w 2000r. Medal „Zasłużony dla ZNP”; Paweł Lokaj wiele odznaczeń lokalnych, wojewódzkich i państwowych za działalność oświatową i społeczną; Izabela Niżnik – wielokrotnie odznaczana za pracę pedagogiczną oraz związkową: w 1994 r. otrzymała Złotą Odznakę ZNP, w 2005 r. – Medal za Szczególne Zasługi dla ZNP, a w 2011 r. – tytuł Honorowej Przewodniczącej SEiR ZNP.

Obecnie do SEiR  ZNP należy 125 członków – byłych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z żorskich placówek oświatowych.


  2014-11-26 10:05:43

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie poprawy warunków bytowych, zdrowotnych i opiekuńczych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia kompensacyjne

XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża dezaprobatę w stosunku do rezultatów dotychczasowych działań rządu w zakresie polityki gospodarczej i społecznej, które powodują dalsze obniżanie poziomu życia, szczególnie emerytów i rencistów. Waloryzacje świadczeń na obecnym poziomie nie zapewniają rodzinom emeryckim pokrycia minimalnych kosztów utrzymania.

Stanowiska i opinie wielokrotnie kierowane do rządzących nie dały pozytywnych rezultatów. Regulacje prawne decydujące o przyszłości tej grupy społecznej były podejmowane wbrew sugestiom zainteresowanych.

Obecna polityka rządu nie rokuje szans na poprawę sytuacji, dlatego XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się:

Warszawa, 22 listopada 2014 r.