Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Żorach

Ostatnie wpisy

Oddział ZNP

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

ZARZĄD Sekcji Pracowników Administracji i Obługi

kol. Dariusz Słota – przewodniczący

kol. Wiesława Jurczyk – wiceprzewodnicząca


Zapraszamy 18.02.2021 r., o godz. 15.00, na platformie Teams przedstawicieli pracowników administracji i obsługi na spotkanie z Prezesem Oddziału ZNP w Żorach. Głównym tematem spotkania będzie:

  • omówienie podwyżek od 01.01.2021., urlopów, odzieży ochronnej, szczepień
  • spotkanie z Przewodniczącą Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
  • korzyści płynące z przynależności do związku zawodowego

Zapisy przyjmowane są w biurze ZNP do 16.02.2021., do godz. 12.00.


 

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP ws. szczepień

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie szczepień pracowników administracji i obsługi szkół i placówek

Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP zaniepokojone jest decyzją rządu w sprawie szczepień przeciw COVID-19. Nie zgadzamy się na wykluczenie naszej grupy zawodowej z możliwości równoległego szczepienia z nauczycielami pracującymi stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Kolejny raz pracownicy administracji i obsługi ponoszą koszty sytuacji spowodowanej COVID-19. Trudności finansowe samorządów doprowadziły do ograniczenia stanu zatrudnienia tej grupy zawodowej w roku szkolnym 2020/2021 przy jednoczesnym  obciążeniu pozostałych pracowników dodatkowymi zadaniami, w tym związanymi z wytycznymi przeciwepidemicznymi. To pracownicy niepedagogiczni współuczestniczą w obostrzonej procedurze przyjmowania dzieci i uczniów do placówek, mają bezpośredni kontakt z rodzicami, dziećmi i uczniami. Odpowiadają za utrzymanie warunków reżimu sanitarnego, tj. mycie, dezynfekowanie sprzętu, wietrzenie pomieszczeń, tak, aby nie narażać dzieci i uczniów na zakażenie wirusem czy wdychanie oparów środków dezynfekujących.

Każdy kto chodził do przedszkola czy szkoły doskonale wie, jak wygląda praca w tych placówkach, a przynajmniej takiej wiedzy oczekujemy od Ministra Edukacji i Nauki. Nie można oddzielić personelu administracyjno-obsługowego od kontaktu z kadrą pedagogiczną, dziećmi, uczniami czy rodzicami. Jesteśmy jednym zespołem pracowniczym.

Wyłączenie pracowników administracji i obsługi z możliwości szczepień, w tym samym czasie co pracujący stacjonarnie nauczyciele, nie znajduje wytłumaczenia. Oświadczenie ministra edukacji Przemysława Czarnka, że „pracownicy administracji i obsługi nie będą szczepieni w tej grupie co nauczyciele” nie rozwiązuje problemu, nie daje odpowiedzi na pytania: Dlaczego? Czy brakuje szczepionek? Czy możliwość zakażenia się naszej grupy zawodowej jest nieistotna dla funkcjonowania edukacji?  Jakie są inne powody takiej decyzji?

Nasze stanowisko jest wyrazem niepokoju i troski o zdrowie i życie pracowników niepedagogicznych i ich rodzin, a także wyrazem oczekiwania, że podjęte zostaną działania zmieniające decyzje rządu w sprawie terminu szczepień dla pracowników administracji i obsługi szkół.  Potraktowani zostaliśmy  jak pracownicy gorszej kategorii.

Za Prezydium KSPAiO ZNP

Przewodnicząca Krajowej Sekcji

(-) Bożena Dwornik


LIST ZNP DO MINISTRA MICHAŁA DWORCZYKA

Warszawa, 10 lutego 2021 r.

 

Szanowny Pan

Michał Dworczyk

Szef Kancelarii Premiera

Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego ponawia apel o jak najszybszą korektę planu szczepień przeciw COVID-19 tak, aby możliwość zaszczepienia – równocześnie z nauczycielami pracującymi stacjonarnie – mieli również pracownicy administracji i obsługi. W załączeniu przekazujemy stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w tej sprawie.


Wyniki ankiety

 


Stanowisko-KSPAiO-w-sprawie-wynagradzania-i-zatrudniania-pracowników-niepedagogicznych


Pismo-do-Oddziałów-ZNP-w-sprawie-monitorowania-sytuacji-pracowników-niebędących-nauczycielami


 

28 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza  Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Delegaci na Konferencję zostali wybrani podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogniskach.


 

OPZZ przypomniało minister Rafalskiej o złożonym trzy lata temu wniosku o wyłączeniu z płacy minimalnej dodatku stażowego. Pani minister obiecywała zająć się tą sprawą.


 

W grudniu 2018 r.  Prezes Oddziału uczestniczyła w spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Żorach.  Celem spotkania było omówienie podwyżek pracowników niepedagogicznych. Dyskutowano o wysokości podwyżki: 150 lub 200 zł. Pani Naczelnik zobowiązała się przygotować skutki finansowe planowanej podwyżki.


 

14 września 2018 r. Zarząd Oddziału ZNP w Żorach wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zarezerwowanie w budżecie na 2019 roku funduszy na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych.


 

25 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie pracowników administracji i obsługi z Prezesem Oddziału ZNP w Żorach. Dyskutowano o problemach, wymieniono się doświadczeniami i informacjami z zakresu organizacji pracy i prawa.


 Spotkanie z ministrem pracy

We wtorek, 2 czerwca 2015 r. odbyło się w siedzibie ZG ZNP w Warszawie spotkanie prezesa ZNP Sławomira Broniarza i wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i sekretarzem stanu Jackiem Męciną.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie dotyczące:

– wpisania do rozporządzenia o wynagrodzeniach pracowników samorządowych dodatku za uciążliwe warunki pracy dla pracowników pedagogicznych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych,

ustanowienia w rozporządzeniu o wynagrodzeniach pracowników samorządowych jednej tabeli wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników,

– określenie przez ministra pracy i polityki społecznej maksymalnego czasu pracy z wychowankiem dla pracowników pedagogicznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych.


 ZNP rozmawia z MPiPS o wynagrodzeniach pracowników niepedagogicznych

Podczas  posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP, które odbyło się 11 maja 2015r. rozmawiano na temat wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Przedstawiono wyniki badania ankietowego Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w sprawie wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi. W posiedzeniu  udział wzięła pani  Elżbieta Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.